Beschut Wonen

Wat is beschut wonen?

Beschut Wonen is een aangepaste woonvorm voor mensen die omwille van psychiatrische moeilijkheden tijdelijk of permanent nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven. Beschut wonen betekent wonen in de maatschappij in een kleinschalige woonvorm. De bewoners leven er samen elk met hun mogelijkheden en beperkingen. Samen met de begeleiding wordt er gestreefd naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Voor wie?

Beschut wonen is bedoeld voor mensen met psychische moeilijkheden wiens psychiatrische problematiek voldoende gestabiliseerd is en die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een ziekenhuis. Het gaat om mensen die geholpen moeten worden bij het wonen en bij het verwerven van sociale vaardigheden. Alleen wonen, zonder professionele hulp, is onmogelijk voor hen. 

Beschut wonen betekent voor sommige personen een overgang naar een zelfstandig leven in de maatschappij. Voor anderen is beschut wonen een definitieve woonvorm. Soms moeten mensen voor korte of langere periode toch nog eens opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Na hun opname keren ze normaal gezien terug naar de beschutte woonvorm.

Huisvesting?

Er zijn twee vormen van beschut wonen:

 • Groepswonen: Tenminste 3 en maximaal 6 personen delen samen een woning. De woning wordt beheerd door de organisatie. Elke bewoner heeft een eigen individuele kamer en maakt samen met de andere bewoners gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.
 • Individueel beschut wonen: De bewoner woont alleen in een woning die eigendom is van derden of van de bewoner zelf. Beschut wonen biedt in dit geval enkel begeleiding, geen huisvesting.

Omwille van de beperkte capaciteit is momenteel geen rechtstreekse instroom in individueel wonen mogelijk. Dit aanbod wordt voorbehouden aan bewoners die reeds bij ons verblijven in het groepswonen.

Begeleiding?

Beschut Wonen kenmerkt zich door begeleiding op afstand. De begeleider is niet permanent aanwezig in de woning. Begeleiding gebeurt door middel van één of meerdere huisbezoeken per week. Elke groepswoning heeft een vaste begeleider. Hij of zij bespreekt met de bewoners een aantal zaken die voor iedereen belangrijk zijn. Daarnaast is er ook individuele begeleiding op maat voor elke bewoner. Bewoners krijgen bijvoorbeeld hulp om het huis netjes te houden, de administratie te doen, een goede dagactiviteit te zoeken, een voedzame maaltijd klaar te maken... De begeleiding wordt gepland en regelmatig geëvalueerd samen met de bewoner zelf. De begeleiding is in essentie gericht op de maximale ontwikkeling van de persoonlijke zelfstandigheid van de bewoners.

Dagbesteding?

Elke bewoner wordt verwacht aangepaste dagbesteding te hebben. Sommigen volgen een opleiding, anderen werken of doen vrijwilligerswerk en nog anderen gaan naar een activiteitencentrum of naar de dagbehandeling van het psychiatrisch ziekenhuis. Voor het overige nemen de bewoners gewoon deel aan het dagdagelijkse leven.

Kostprijs?

 • Begeleiding: De begeleiding door het team beschut wonen wordt gefinancierd door de ziekteverzekering. De bewoner dient geen persoonlijke bijdrage te betalen, deze begeleiding is voor hem of haar dus kosteloos. Opgelet: medische zorgen (psychiater, huisarts), de aankoop van medicatie en eventuele dienstverlening door thuisverpleging of thuiszorgdiensten zijn niet opgenomen in het begeleidingsaanbod van het initiatief beschut wonen en dienen apart betaald te worden aan de betrokken hulpverleners.
 • Huisvesting groepswonen: De bewoners in het groepswonen betalen een verblijfsvergoeding aan het initiatief beschut wonen.  In deze vergoeding zijn kosten voor energieverbruik inbegrepen, evenals digitale tv en internet. Voor de gemeenschappelijke maaltijden en het onderhoud van de woning worden gezamenlijke aankopen gedaan. De bewoner draagt hiervoor bij in de huishoudkas.
 • Huisvesting individueel beschut wonen: De bewoner woont in zijn eigen woning of een woning die eigendom is van derden. De bewoner heeft desgevallend een huurovereenkomst met de huisbaas. Het initiatief beschut wonen is hierin geen betrokken partij.  De bewoner staat zelf in voor zijn huishouden en de kosten die hieraan verbonden zijn.
 • Diverse kosten: Persoonlijke uitgaven. Bijdrage voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten.

Wat verwachten wij?

 • Bewoner is bereid om begeleiding toe te staan.
 • Bewoner is bereid om afspraken te maken en ze na te leven.
 • Bewoner is bereid om de huisregels te respecteren.
 • Bewoner heeft zorg voor zelfzorg en medicatiegebruik.
 • Bewoner is bereid om in te staan voor het onderhoud van de eigen kamer en om taken op te nemen in de gemeenschappelijke ruimtes van de woning in samenspraak met de overige bewoners.
 • Bewoner is bereid tot aangepaste dagbesteding buiten de woning.
 • Bewoner kiest een eigen huisarts en psychiater die instaat voor de medisch-psychiatrische opvolging.

Hoe aanmelden?

Voor algemene info en vragen omtrent Beschut Wonen Kempen kan u ons steeds contacteren via telefoon 014 59 42 55.

De aanmeldingsprocedure voor alle woonvormen binnen de regio (beschut wonen, PVT en gezinsverpleging) verloopt via hetzelfde kanaal, namelijk het Woonzorgloket van het Netwerk GGZ Kempen.  Zij zijn te bereiken op het nummer 0499 77 30 08.  Er wordt een telefonische screening gedaan.  Daarna dient er een psychiatrisch verslag en toestemmingsformulier bezorgd te worden.

Na de aanmelding zal men vanuit het centrale team bekijken welke hulp het meest aangewezen lijkt; cfr. thuisbegeleiding, beschut wonen, psychiatrisch verzorgingstehuis,...

Hieronder vindt u de link met alle nodige informatie en documenten omtrent de aanmeldingsprocedure:

https://www.ggzkempen.be/specifieke-woonvormen/